Sinua on kohdannut suru. Kuolemantapauksen satuttua on surunkin keskellä ryhdyttävä käytännön toimiin mm. hautaamisen järjestämiseksi. Käytännön järjestelyissä on helpointa kääntyä hautaustoimiston tai vainajan kotiseurakunnan puoleen. Hauturi.fi on Joensuulaisen Kainulaisenhautauspalvelun ”nettihautaustoimisto”, jossa suunnittelet hautajaisjärjestelyitä itsenäisesti. Otamme sinuun kyllä henkilökohtaisesti yhteyttä ja varmistamme hautausjärjestelyiden toimivuuden. Toimimme koko Pohjois-Karjalan alueella.

Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa välittömästi henkilön kuoltua.

Hautauslupa

Hautauslupa on lupa hautaamiseen. Läheistänne hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Muussa tapauksessa hautauslupa kirjoitetaan näiden tutkimusten jälkeen.

Hautausjärjestelyjä voitte hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu.

Halutessanne Kainulaisen hautauspalvelu selvittää hautausluvan.

Kuolemansyyn selvittämiseksi mahdollisesti tehtävät tutkimukset

Lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Jos haluatte, että vainajalle tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, Teidän on hyvä välittömästi ottaa yhteyttä omaistanne hoitaneeseen lääkäriin. Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista lääketieteellisen ruumiinavauksen aiheuttamista kustannuksista, myös mahdollisesta kuljetuksesta ruumiinavauspaikalle.

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi silloin, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esimerkiksi tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi.

Kaikista oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista ja vainajan kuljettamisesta tutkimuspaikalle vastaa valtio.

Hautausjärjestelyt voitte aloittaa jo ennen kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviä tutkimuksia.

Kuolintodistus

Kuolintodistuksesta selviää vainajan kuolinsyy ja se kirjoitetaan vasta kaikkien kuolemansyyn selvittämisen edellyttämien laboratorio ym. tutkimusten valmistuttua. Tähän voi toisinaan kulua jopa kuukausia. Kuolintodistusta ei tarvita viranomaisten kanssa asioitaessa.

Virkatodistus

Tieto kuolemasta lähetetään virkateitse Digi- ja väestötietovirastoon kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy esim. seurakuntaan, Kelan toimistoon, useimpiin pankkeihin jne.

Virasto- ja pankkiasioita voitte hoitaa rekisteriviranomaiselta (Digi- ja väestötietovirasto, seurakunta) saatavalla virkatodistuksella. Lääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei tarvita.

Hautaustoimiston eettiset ohjeet

Kainulaisen hautauspalvelu on Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n jäsenliike ja noudatamme seuraavia ammattisääntöjä:

Hautaustoimistotyö ammattialana vaatii huomattavaa ammattitaitoa ja tehtävien hoitamista omantunnonasioina. Tämä perustuu lojaaliin suhteeseen kyseessä oleviin omaisiin (kuolinpesiin). Sen vuoksi tulee jokaisen yrittäjän

  • muistaa ehdoton vaitiolovelvollisuus
  • kohdella surevia perheitä olosuhteiden vaatimalla kunnioituksella
  • muistaa aina, ettei hautaustoimiston omistajan eikä hänen palveluksessaan olevien henkilöiden käytös saa antaa epäedullista kuvaa heistä itsestään eikä ammattikunnasta

Edellä olevan johdosta Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry suosittelee jäsenilleen

  • kunnioituksen osoittamista palveluksia tarvitsevien uskonnoille ja tavoille
  • kaikkien kuolintapaukseen ja hautaukseen liittyvien tehtävien yksityiskohtaista, huolellista hoitamista
  • rehellisyyttä ja pidättyvyyttä kaikissa tilanteissa, myös ilmoittelussa
  • ammattiin kohdistuvan luottamuksen kunnioittamista
  • ammattialaa koskevien kansallisten ja kansainvälisten lakien, säädösten, määräysten ja sopimusten noudattamista
  • lojaalia yhteistyötä kansallisten ja ulkomaisten virkaveljien kanssa, ennen kaikkea Euroopassa tapahtuvassa työssä ja avunannossa
  • kaikkien niiden hankkeiden tukemista, jotka tulevat vastaavien järjestöjen taholta ammattialamme työskentelytapojen helpottamiseksi ja yksinkertaistamiseksi

Ensiohjeita hautausta järjestävälle

Helpoin tapa hautajaisten järjestämiselle on ottaa yhteys valitsemaanne hautaustoimistoon, joka luotettavasti ja asiantuntevasti ryhtyy hoitamaan hautaukseen liittyviä asioita. Asioinnin kanssamme voit aloittaa hauturi.fi palvelussamme tai soittaa meille 013-316 303, hautausjärjetelyt lähtevät hoitumaan molemmilla tavoin.

Hautaustoimisto ottaa hoitaakseen toivomustenne mukaisesti yhteydet tarvittaviin tahoihin hautauksen järjestämiseksi. Siunaus- tai saattotilaisuuden ajat, paikat ja toimittajat varataan. Hautaustoimistossa valitaan arkku ja tarvittaessa uurna. Hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuunlaitosta ja tarpeellisista kuljetuksista. Myös muistotilaisuuden järjestelyn, kukkalaitteet, valokuvauksen, kuolinilmoituksen, hautamuistomerkkiasiat sekä perunkirjoituksen voi antaa hautaustoimiston tehtäväksi.